Inblick

Dags att utvärdera och effektivisera försäkringsdistributionen

Publicerad: 2019-02-01

Introduktion

På grund av fördröjningar i den nationella implementeringen av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) blev marknadsaktörernas tid för implementation och verksamhetsanpassning efter de nya reglerna kort.

Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution (FDL) och Finansinspektionens föreskrifter på området blev tillgängliga först nära inpå ikraftträdandedatumet och många svåra frågor har fortfarande inte fått något fullt ut tillfredsställande svar. Tidspressen tvingade många aktörer att fokusera på att bli klara i tid på bekostnad av effektivitet och kvalitetssäkring.

I denna artikel sammanfattar vi ett antal områden inom vilka de berörda företagen bör fokusera sina insatser för att säkerställa att de nya reglerna efterlevs med hög effektivitet.

Bakgrund

Den 1 oktober förra året trädde FDL ikraft. FDL genomför försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) i svensk rätt. Direktivets syfte är att harmonisera nationella bestämmelser om försäkrings- och återförsäkringsdistribution inom EU samt att öka skyddet för kunder oavsett distributionskanal och skapa en sund konkurrens mellan marknadens aktörer.

FDL omfattar distribution av alla typer av försäkringar och alla fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution. Således omfattas försäkringsföretag och försäkringsmäklare men också andra aktörer som säljer försäkringsprodukter som en sidoverksamhet, vilket exempelvis infattar banker men även återförsäljare av hemelektronik, resebyråer och biluthyrare.

Utmaningar

Den pressade tidplanen medförde för många bolag en implementationsprocess som inte gav utrymme för fullt ut kvalitetssäkrade åtgärder. I flera fall har detta föranlett distributionsprocesser med svag koppling till och förankring i bolagets övriga processer. I värsta fall har det medfört brister i bolagets efterlevnad av distributionsregelverket. zeb upplever en ökande efterfrågan från marknadsaktörer som vill dels utvärdera och säkerställa vidtagna implementationsåtgärder och efterlevnaden av FDL, dels effektivisera och förenkla distributionsverksamheten ytterligare.

FDL ställer vissa krav på en försäkringsdistributörs system för ersättningar till anställda och Finansinspektionen ställer ytterligare krav på utformningen. Bland annat ska rörlig ersättning till övervägande del baseras på kvalitativa kriterier. Ersättningen kan således inte vara baserad främst på antalet distribuerade försäkringar, premiernas storlek eller andra kvantitativa kriterier. Att utforma kvalitativa kriterier, hitta en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning och ta fram en effektiv och över tid hållbar ersättningsstruktur är komplicerat och tidskrävande.

Vidare innehåller FDL omfattande kunskaps- och utbildningskrav. Det är inte tillräckligt att ett bolag säkerställer befintlig personals grundkompetens utan det krävs därutöver årlig fortbildning och yrkesutveckling samt dokumentation och registerföring av utbildningsinsatser, certifieringar och årligen återkommande tester. Utbildningsplaner och tester ska vara verksamhetsanpassade och stödja aktörens distributionsprocesser.

Vad gäller försäkringsförmedlare har genomförandet av IDD i Sverige medfört en intressant möjlighet. Finansinspektionen har, i samband med FDL:s ikraftträdande, ändrat tillämpningsområdet för de allmänna råden (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag. En konsekvens är att försäkringsförmedlare inte längre omfattas av Finansinspektionens rekommendation att ha kontrollfunktioner för regelefterlevnad, riskhantering och internrevision. Förmedlare har således tillfälle att utvärdera nuvarande organisation mot bakgrund av ovanstående med målet att utforma en enklare och mer kostnadseffektiv modell.

zeb är en flexibel och pålitlig samarbetspartner

zeb har omfattande erfarenhet av försäkringsbranschen och har bistått, och fortsätter att bistå, såväl försäkringsföretag som förmedlare och andra aktörer med implementation av FDL och anpassning av verksamheten för att möta regelverkets krav på enklaste och effektivaste sätt.

Vårt 360-perspektiv – IT och data, riskhantering, regelefterlevnad och legal i samma erbjudande – ger er en flexibel och pålitlig samarbetspartner som kan hantera helheten såväl som fokusera på delfrågor och detaljer.

 

 

Mikael Flod

Senior Manager

Mikael.flod@zeb.se

Mobilnr 0708 211 356

 

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm