Inblick

Kreditriskhantering – nya regler från Finansinspektionen

Publicerad: 2018-10-19

Introduktion

Finansinspektionen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag. De nya föreskrifterna ersätter tidigare allmänna råd (FFFS 2004:6) och skapar ett bindande regelverk med nya och förtydligade krav. Föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2019 och dessförinnan bör berörda företag se över och uppdatera sina nuvarande kreditpolicyer och processer för att säkerställa efterlevnad av de nya kraven.

Föreskrifterna gäller i sin helhet för bl.a. banker och kreditmarknadsbolag och vissa delar gäller även för värdepappersbolag. Alla typer av utlåning omfattas av reglerna förutom att bestämmelserna om kreditprövning och kreditbeslut inte gäller för konsumentkrediter.

Analys

Nedan presenterar vi fyra områden där de nya föreskrifterna medför förändringar avseende företags hantering av kreditrisk.

Styrning och ansvar
Föreskrifterna medför nya krav avseende interna regler, riskaptit, riskstrategi och riskkultur. Bestämmelserna som avser interna regler (inklusive kreditpolicyn och kreditinstruktioner) och vad dessa ska omfatta har skärpts och förtydligats jämfört med tidigare allmänna råd. Dessutom ställs ett nytt krav på företag om utvärdering och uppföljning i samband med förändring av riskaptiten.

Identifiering och mätning
Företag måste att ha processer och system för att löpande kunna identifiera, mäta, rapportera samt kontrollera exponering och hantering av kreditrisker. De kreditrisker som måste omfattas av systemen är bl.a. risker i enskilda krediter, i enskilda kredittagare, i kundgrupper samt på portföljnivå. En nyhet är att även landsrisk ska beaktas, dvs. risken där kredittagaren har sin hemvist eller där kreditrisken slutligen finns.

Kreditprövning
Föreskriften inför nya krav avseende kreditprövningar på ”väldefinierade kriterier” och att särskilt beakta risken i krediter som lämnas i annan valuta än den som låntagaren har sin huvudsakliga intjäning i. Dessutom uppdateras reglerna om underlag för kreditprövningar och de faktorerna som ska beaktas i dessa prövningar.

Kreditbeslut
Kraven på innehållet i beslutsunderlag tydliggörs jämfört med tidigare allmänna råd och ett explicit krav införs att de som fattar kreditbeslut har tillräcklig erfarenhet och kreditkompetens med hänsyn till kreditens storlek, risknivå och kreditvillkor.

Hur kan vi hjälpa till?

Föreskrifterna träder ikraft den 1 mars 2019 och företag bör använda tiden innan ikraftträdandet för att se över och anpassa sina befintliga kredit policys och processer till de nya kraven. Vi på zeb har mångårig erfarenhet av kreditriskhantering och kan bistå företag i anpassningen till det nya regelverket. Vi kan bl.a. granska interna regler och processer i syfte att lämna rekommendationer samt bistå i implementering. Hör gärna av er om ni vill veta mer!

 

Simon Måssebäck

Senior Manager

simon.masseback@zeb.se

Mobilnr 0767 622 277

 

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm