Inblick

MiFID II – vad hände sen?

Publicerad: 2019-05-09

Bakgrund

Det har gått över ett år sedan EU-direktivet MiFID II, med tillhörande lagstiftningsakter, trädde i kraft i Sverige. Direktivet med dess kompletterande delegerade förordningar har krävt omfattande implementeringsåtgärder hos värdepappersinstituten och än finns det aktörer som inte har alla bitar på plats.

Medan en del områden i regelverket lämnades mer eller mindre oförändrade tillkom många nya krav i form av exempelvis produktstyrningsregler, tydligare redovisning av kostnader och avgifter för investeringstjänster och investeringsprodukter samt striktare regler avseende tredjepartsersättningar. Förutom kostsamma och tidskrävande implementeringsåtgärder har dessa förändrade och nya krav resulterat i att en del värdepappersinstitut fått omarbeta sina verksamheter, inte minst aktörer som erbjuder investeringsrådgivning och portföljförvaltning. Mer transparens och ökat kundskydd har legat i fokus.

Värdepappersinstitut som tillhandahåller investeringsrådgivning har i och med MiFID II fått ta ställning till huruvida de vill fortsätta ta emot tredjepartsersättningar som intäktsmodell och kalla sig icke-oberoende rådgivare, eller om de vill kalla sig oberoende rådgivare och istället ta betalt för rådgivningen direkt från kunderna. Det finns i dagsläget endast elva aktörer på marknaden som kallar sig för oberoende rådgivare, vilket innebär att de flesta institut valt det första alternativet. Utöver att oberoende investeringsrådgivare inte får ta emot och behålla tredjepartsersättning ställs det krav på dessa institut att ha ett tillräckligt brett utbud av produkter. De rådgivare som är icke-oberoende får visserligen även fortsättningsvis ta emot tredjepartsersättningar, men ersättningen måste stå i proportion till den förmån kunden får, höja kvalitén på den erbjudna tjänsten och får inte föranleda att kundens intresse åsidosätts.

Vilka utmaningar ser vi?

För de värdepappersinstitut som valt att fortsätta med intäktsmodellen att ta emot och behålla tredjepartsersättning har utmaningen med MiFID II inneburit att motivera den ersättning som institutet tar emot och behåller från produktleverantörer, samt säkerställa att kundernas intressen inte påverkas negativt. För värdepappersbolag som inte tar emot någon tredjepartsersättning har utmaningen först och främst varit att upprätta en intäktsmodell som möjliggör att institutet kan ta betalt direkt från kunderna. Därtill har utmaningen varit att säkerställa att institutet uppfyller övriga tillämpliga krav för att få kalla sig oberoende rådgivare, såsom att erbjuda ett tillräckligt stort utbud av produkter samt att tydligt informera kunden om att investeringsrådgivningen sker på oberoende grund.

Hur kan vi hjälpa till?

Implementeringen av MiFID II har för många aktörer varit komplex och resurskrävande. För att säkerställa att regelverket har implementerats korret rekommenderar vi att genomföra en second opinion samt kontrollera att regelverket efterlevs i den dagliga verksamheten.

zeb har omfattande kunskap och erfarenhet från värdepappersmarknaden och implementeringen av MiFID II. Vårt 360-perspektiv – IT och data, riskhantering, regelefterlevnad och legal i samma erbjudande – ger er en flexibel och pålitlig samarbetspartner som kan hantera helheten såväl som fokusera på delfrågor och detaljer.

Ni är mycket välkomna att kontakta oss med frågor om MiFID II!

 

Alice Hammarroth

Senior Manager

Alice.Hammarroth@zeb.se

Mobilnr 072 968 22 89

 

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm