Nyhet

IORP 2 – Vi kan hjälpa er att bli redo

Publicerad: 2018-05-02

IORP 2, det andra tjänstepensionsdirektivet, antogs den 14 december 2016. Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt före utgången av april 2019. När så har skett, kommer tjänstepensionsverksamhet att kunna bedrivas antingen i försäkringsföretag enligt Solvens 2 eller i den nya bolagsformen tjänstepensionsföretag enligt IORP 2. Dessa nya utökade regler ställer krav på dem som tillhandahåller tjänstepensioner.  Nedan följer exempel på krav som bör beaktas om bolaget väljer tjänstepensionsföretag som bolagsform.

Ny bolagsform: För att fortsätta med sin verksamhet kommer bl.a. att krävas att tjänstepensionskassorna omauktoriseras till den nya bolagsformen tjänstepensionsförening. Detta kräver tillstånd från Finansinspektionen.

Krav på företagsstyrning: Av förslaget till ny lagstiftning framgår att det i tjänstepensionsföretag ställs krav på företagsstyrning, intern styrning och kontroll samt i anslutning till detta att tjänstepensionsföretagen upprätthåller vissa centrala funktioner.

Egen riskutvärdering: Egen riskutvärdering ska utföras regelbundet och utgöra en integrerad del i företagets strategier och beaktas vid strategiska beslut.

Kapitalkrav: Finansinspektionen har lagt fram förslag på nya kapitaltäckningsregler. Kapitalkravet består av två delar, ett schablonmässigt minimikrav och ett riskkänsligt krav vilka ställer nya krav på beräkningar utifrån respektive företags/tjänstepensionskassas förhållanden.

Rapportering: I samband med detta tillkommer nya rapporteringskrav från EIOPA, ECB och Finansinspektionen. Vi har redan nu tagit fram ett rapporteringsverktyg med avseende på den nya EIOPA-rapporteringen. Verktyget är användarvänligt, enkelt att implementera och levererar validerad data i XBRL-format.

zeb erbjuder rådgivning och stöd inför implementeringen av det nya regelverket. Hör gärna av er så berättar vi mer om den och om hur ni kan förbereda er på bästa sätt inför förändringarna.

 

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm