Nyhet

Med en intern VaR-modell kan kreditinstitut kraftigt reducera kapitalkraven för kreditspreadrisk

Publicerad: 2020-12-03

I juni 2020 publicerade Finansinspektionen (”FI”) ett förslag på Pelare II-metod för bedömning av kapitalpåslag för marknadsrisker i övrig verksamhet (FI Dnr 19-4434). Förslaget omfattar ränterisk, kreditspreadrisk och basisspreadrisk.

Kapitalpåslaget för ränterisk grundar sig på det extremvärdestest som beskrivs i EBA:s riktlinjer för IRRBB (EBA/GL/2018/02). För att beräkna kapitalpåslag för ränterisk tillåts kreditinstitut att modellera durationen för icke-löptidsbestämda insättningar (”NMDs”) från icke-finansiella motparter, men med vissa begränsningar i förhållande till EBA:s riktlinjer.

Utöver kapitalkravet för ränterisk beräknat enligt extremvärdestestet ska kreditinstitut allokera kapital för kreditspreadrisk och basisspreadrisk. För att beräkna kapitalkravet för kreditspreadrisk och basisspreadrisk föreslås två schablonmetoder av FI. Som alternativ till dessa schablonmetoder tillåts kreditinstitut att använda interna Value at Risk (”VaR”) modeller förutsatt att de uppfyller vissa villkor. Våra erfarenheter från nyligen genomförda projekt visar att schablonmetoderna föreslagna av FI generellt är konservativa och leder till höga kapitalkrav.

Användandet av interna VaR-modeller, baserat på tidigare projekterfarenheter, kan resultera i stora kapitalkravslättnader – vi har sett potentiella lättnader på över 50 % i jämförelse mot utfallet i schablonmetoden. Innan kreditinstitut tillämpar en intern VaR-modell vid beräkning av kapitalpåslag behöver de skicka in omfattande modelldokumentation och en kvantitativ analys av modellen till FI. zeb har lång erfarenhet av att både utveckla interna VaR-modeller och upprätta modelldokumentation som uppfyller FI:s krav.

För kreditspreadrisk erbjuder zeb en kostnadsfri överslagsberäkning baserad på er portfölj som visar en första uppskattning på vilka kapitalkravslättnader en intern VaR-modell kan medföra i jämförelse mot schablonmetoden. Är ni intresserade av att boka ett möte för att diskutera ämnet vidare eller göra en första utvärdering av potentiella kapitalkravslättnader, kontakta vår expert i Sverige nedan.

Markus Ahlgren

Senior Manager

markus.ahlgren@zeb.se

Mobilnr 0737 675 041

 

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm