Nyhet

Myndigheternas åtgärder med anledning av Coronakrisen

Publicerad: 2020-03-30

Introduktion

Den pågående Coronakrisen har hittills haft en avsevärd påverkan på den globala ekonomin, och det kan inte uteslutas att de negativa effekterna även sprids till det finansiella systemet. I syfte att motverka och begränsa effekterna av krisen har de Europeiska samt nationella tillsynsmyndigheterna vidtagit en rad åtgärder. Nedan sammanfattar vi ett antal av de åtgärder som hittills har presenterats.

Bank

 • Det kontracykliska buffertvärdet sänks till noll. Banker och kreditmarknadsbolag har således möjlighet att öka sin utlåning. FI meddelar att de höjer värdet som tidigast om 12 månader. Läs mer här
 • FI begränsar arbetet med informationsinhämtning. Nya tillsynsundersökningar, platsbesök, löpande tillsynsmöten och omfattande informationsinhämtningar ska skjutas på framtiden. Läs mer här
 • FI förväntar sig att banker och kreditmarknadsbolag stoppar aktieutdelningar, med ambitionen att kreditförsörjning och stabilitet ska bibehållas. Läs mer här
 • EBA har meddelat att viss flexibilitet bör tillämpas vad gäller effekterna av kreditlättnader i förhållande till klassificering av förfallna krediter och identifiering av nödlidande krediter, samt hur kreditlättnader ska hanteras ur ett redovisningsperspektiv (IFRS9). Läs mer här
 • Inkomstbortfall till följd av Coronakrisen anses giltigt skäl till undantag från amorteringsreglerna för privatpersoner. Konsumenter vars lån omfattas av amorteringskraven kan därmed söka temporärt anstånd med amorteringar på den grunden. Läs mer här
 • FI senarelägger beslut i den pågående sanktionsprövningen i undersökningen av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt. Läs mer här

Försäkring

 • EIOPA har förtydligat möjligheten att till följd av den nuvarande krisen förlänga återhämtningsperioden för försäkringsföretag vid insolvens. Försäkringsföretagen ska dock vidta åtgärder för att klara sin kapitalsituation som till exempel att begränsa utbetalningar av ersättningar och bonusar samt att begränsa utdelningarna. Läs mer här 
 • EIOPA har meddelat att informationsinhämtningen från branschen begränsas till den information som tillsynsmyndigheterna behöver för att bevaka den nuvarande situationen på marknaden. Läs mer här
 • EIOPA och FI medger lättnader i rapporteringskraven, flera datum för inrapportering senareläggs. Läs mer här

Värdepapper

 • ESMA har rekommenderat nationella tillsynsmyndigheter att inte prioritera åtgärder mot noterade emittenter som på grund av den nuvarande krisen ej kan offentliggöra sina finansiella rapporter inom de lagstadgade tidsramarna. Läs mer här
 • ESMA meddelar att emittenter ska offentliggöra relevant och väsentlig information om vilka konsekvenser sjukdomen covid-19 väntas få för deras verksamhet, framtidsutsikter och finansiella ställning. Redan inträffade konsekvenser ska offentliggöras med hög nivå av transparens. Läs mer här

Fond

 • FI påminner efter dialogsamtal med fondbolag om skyldigheten att behandla alla andelsägare lika, vilket kan medföra att inlösen av andelar kan behöva senareläggas om tillgångarna inte kan värderas på ett adekvat sätt eller likviditeten i de underliggande tillgångarna är otillfredsställande. Läs mer här

Betaltjänster

 • EBA rekommenderar att kontaktlös kortbetalning tillåts upp till EU:s maxbelopp, 50 EUR. Läs mer här
 • Viss rapportering för betaltjänstföretag undantas temporärt. Läs mer här

Vi på zeb fortsätter att bevaka tillsynsmyndigheternas agerande i samband med den pågående krisen och ni är välkomna att ta kontakt med oss om ni önskar diskutera implikationerna av de åtgärder som genomförs.  

 

Mikael Flod

Senior Manager

Mikael.flod@zeb.se

Mobilnr 0708 211 356

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm