Nyhet

Uppdaterade riktlinjer om intern styrning och kontroll för kreditinstitut

Publicerad: 2021-02-12

Bakgrund

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, arbetar för närvarande med att uppdatera sina riktlinjer för intern styrning och kontroll (GL11). Riktlinjerna kom ursprungligen till som en reaktion på instituts svaga mekanismer för intern styrning och kontroll i efterspelet till finanskrisen och har alltsedan dess legat till grund för kraven på området. Riktlinjerna utformades och antogs genom bemyndigande i kapitaltäckningsdirektivet (CRR/CRD IV), vars bestämmelser fram tills nu har omfattat verksamheten i såväl kreditinstitut samt med vissa undantag värdepappersbolag.

Alltsedan finanskrisen har tillsynsmyndigheter riktat stor fokus på vikten av sunda och transparenta interna styrnings- och kontrollmekanismer. Vikten av detta har tydliggjorts genom reglering, kommunikation och myndighetsbeslut som belyst nödvändigheten för att såväl de enskilda aktörerna och marknaden som helhet ska fungera väl.  För att tydliggöra kraven i förhållande till detta och harmonisera regelverket ytterligare revideras nu riktlinjen. Under 2019 antogs även ett nytt regelverk för värdepappersbolag (IFR/IFD) som bland annat reglerar kapitalkrav och styrningsformer. I samband med att det nya regelverket träder i kraft kommer de flesta värdepappersbolag inte längre att omfattas av bestämmelserna i kapitaltäckningsdirektivet vilket leder till följdändringar i riktlinjerna för intern styrning. De huvudsakliga förändringarna i de reviderade riktlinjerna presenteras nedan.

 

Tillämpningsområde

Den mest påtagliga förändringen i de reviderade riktlinjerna är, som nämnts ovan, tillämpningsområdet. Den tidigare riktlinjen utgick från definitionerna i kapitaltäckningsdirektivet och omfattade kreditinstitut samt med vissa undantag värdepappersbolag.

I och med det nya regelverket IFR/IFD införs dock en ny kategorisering av värdepappersbolag, vilket innebär att endast de största värdepappersbolagen, vars egenskaper liknar kreditinstitut, framöver kommer att omfattas av kapitaltäckningsdirektivet. I IFR/IFD delas värdepappersbolagen framöver in i tre olika kategorier, baserat på aktivitet, systemviktighet, storlek och sammanlänkning. I kategori 1 ingår de värdepappersbolag som till sin storlek och systemviktighet liknar kreditinstitut och som därför även fortsättningsvis ska tillämpa kraven i kapitaltäckningsdirektivet.

Mot bakgrund av dessa ändringar har tillämpningsområdet för riktlinjerna för intern styrning justerats för att harmonisera med de nya definitionerna av värdepappersbolag. Detta medför att det bara är värdepappersbolagen i kategori 1, tillsammans med kreditinstitut, som ska omfattas av de reviderade riktlinjer om intern styrning. EBA har i samråd med ESMA presenterat förslag på nya riktlinjer avseende intern styrning för värdepappersbolagen i kategori 2 och 3. Innehållet i de föreslagna nya riktlinjerna för värdepappersbolag överensstämmer till stor del med de reviderade riktlinjerna, men har i högre grad anpassats utifrån värdepappersbolagens verksamhet.

 

Materiella ändringar

 

EBA:s reviderade riktlinjer innehåller även materiella ändringar och förtydliganden, varav de mest centrala sammanfattas nedan:

Identifiering, hantering och förhindrande av AML-risker
EBA framhåller även i dessa riktlinjer att förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism är nödvändigt för stabiliteten och förtroendet i det finansiella systemet. I riktlinjerna förtydligas att institutens ledningsorgan har ansvar för att implementera lämpliga processer och rutiner för att säkerställa efterlevnad av reglerna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. I de fall det är motiverat med hänsyn till institutets storlek ska en person i det högsta ledningsorganet tilldelas ansvar för att särskilt säkerställa institutets efterlevnad av penningtvättsdirektivets nationella implementering. Slutligen förtydligas att kontrollfunktionernas ansvar även inkluderar säkerställande av att penningtvättsregleringen efterlevs. Samtliga av dessa tillägg framgår redan av  penningtvättslagen och medför således ingen förändring i sak för de institut som omfattas av lagen men tydliggör ytterligare den ökade fokus dessa frågor får.

Lån till ledamöter i ledningsorgan och deras närstående
Sedan tidigare har lån till ledamöter i ledningsorgan och deras närstående identifierats som en särskild källa till potentiella intressekonflikter. I de reviderade riktlinjerna utökas de situationer då detta särskilt ska beaktas till att även inkludera transaktioner såsom leasing, fastighetstransaktioner och factoring. De reviderade riktlinjerna ger vägledning för hur dessa situationer ska hanteras och alla institut ska upprätthålla ett internt regelverk över i vilka situationer som lån och andra transaktioner får beviljas i des situationer.

Nödvändiga åtgärder för att undvika diskriminering
De reviderade riktlinjerna ålägger alla institut en skyldighet att upprätta policys för att säkerställa att anställda inte diskrimineras på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Alla policys ska vara könsneutrala och institut ska införa åtgärder för att säkerställa att alla ges lika möjligheter, vilket även inkluderar karriärmöjligheter och åtgärder för att förbättra representation av det underrepresenterade könet i ledande positioner.

 

Sammanfattning och rekommendationer

 

De reviderade riktlinjerna om intern styrning är ännu inte beslutade men avsedda att tillämpas från och med den 26 juni 2021. I Sverige innebär ändringarna i realiteten att endast kreditinstitut ska tillämpa riktlinjerna,  värdepappersbolag kommer istället omfattas av nya riktlinjer, framtagna av EBA i samarbete ESMA. De nya riktlinjerna för värdepappersbolag är för närvarande föremål för konsultation. Värdepappersbolag rekommenderas därför att bevaka utvecklingen av tillsynsmyndigheternas arbete för att vara beredda på att vid behov anpassa verksamheten utifrån de kommande riktlinjerna.

Kommunikationen kring den reviderade riktlinjen lyfter återigen fram vikten av att aktivt arbeta med strukturen för intern styrning och kontroll. Där pekas särskilt på instituts övergripande riskstrategi och förväntan kring att den ska genomsyra den övergripande kontrollstrukturen och kontrollfunktionernas roll i detta. Vad gäller konkreta anpassningar behöver institut upprätta ett internt regelverk för hanteringen av lån och andra transaktioner till ledamöter i ledningsorgan och dess närstående. Ett sådant regelverk ska specificera i vilka situationer transaktioner med dessa personer är tillåtna och hur de ska hanteras och dokumenteras. De reviderade riktlinjerna medför även att alla institut som omfattas är skyldiga att upprätta en policy för att säkerställa att anställda inte diskrimineras samt tydliggör vikten av att integrera arbetet för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism den övergripande interna styrningen och kontrollen.

Vi på zeb har mångårig erfarenhet av regelverk på finansmarknaden och kan rådge samt bistå vid implementeringen av de nya reglerna. Hör gärna av er om ni vill veta mer!

 

 

Johanna Bergman

Senior Manager

johanna.bergman@zeb.se

Mobilnr 072 561 01 91

 

Emma Wulff

Consultant

emma.wulff@zeb.se

Mobilnr 070 319 42 98

 

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm