Publikation

Europas banker står inför ett vägskäl

Publicerad: 2018-09-25

zeb publicerar idag rapporten ”European Banking Study 2018” som innehåller en omfattande analys av Europas 50 största banker samt de strategiska utmaningar som dessa aktörer står inför.

Den huvudsakliga slutsatsen från årets rapport är att flertalet av Europas banker fortfarande befinner sig i ett ogynnsamt marknadsläge som kännetecknas av otillräcklig lönsamhet, låga värderingar och förlorade marknadsandelar. Bankernas lönsamhet har visserligen förbättrats något under de senaste två åren men utvecklingen har till stor del drivits av lägre kreditförluster samt minskade kostnader för legala processer, vilket innebär att utvecklingen sannolikt ej kommer att fortgå framöver.

Den negativa trenden till trots framstår de Nordiska bankerna som starka aktörer med god kapitalisering och hög lönsamhet. Sex av åtta banker - som enligt studien genererar en avkastning överstigande kostnaden för eget kapital - kommer från Norden. Men även dessa banker står inför strategiska utmaningar vilket bland annat illustreras av den ökande konkurrensen från nya aktörer som erbjuder alternativ till bankernas mer traditionella affärsmodeller. Av studien framgår att sådana nya aktörer idag innehar nästan hälften av tillgångarna i den europeiska finanssektorn vilket är en ökning med 26 % jämfört med 2008.

Mot denna bakgrund är det hög tid för Europas banker att lämna återhämtningsfasen och fastställa en ny strategisk inriktning för de kommande åren. I rapporten lämnas förslag på fyra områden inom vilka bankerna kan utveckla sin strategiska inriktning.

  • Eftersträva ökad konsolidering
  • Fokusera på ökad produktspecialisering
  • Omdefiniera existerande värdekedjor
  • Utveckla nya affärsmodeller

Dessa fyra områden ligger väl i linje med de trender som under den senaste tiden har blivit allt tydligare inom finanssektorn, d.v.s. ökad konsolidering, framväxten av nischade specialister, “banking-as-a-service” och utvecklingen av det finansiella ekosystemet.

Bankerna bör även överväga en strategisk inriktning som kombinerar de fyra områdena för att på så vis skapa synergier som kan accelerera deras värdeskapande och i förlängningen leda till ökad kundnytta.

För att få mer information, kontakta zeb:s kontor i Stockholm.

 

Steffen Jung

Senior Manager

Steffen.Jung@zeb-consulting.com

Mobilnr 08 527 43 366

 

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm