Publikation

zeb.CFO Study 2020: Trycket på bankernas CFO:er fortsätter att öka

Publicerad: 2020-09-03

Chief Financial Officers (CFO:er) vid europeiska banker står idag inför en verklighet som innebär ett fortsatt ökat tryck avseende arbetsuppgifter och ansvarsområden. I studien framgår det att CFO:er i allt högre grad bör inkorporera värdeskapande och strategiutveckling, utöver traditionella uppgifter så som rapportering, för att i full utsträckning kunna utföra sina åtaganden.

De ökade arbetsuppgifterna innebär en utmaning för majoriteten av CFO:erna. Trots att CFO:erna – i ljuset av den ökande komplexiteten i sina egna uppgifter – borde hantera dessa uppgifter, finner de i realiteten lite eller inget utrymme för att stödja eller aktivt driva framåt den vitala strategiprocessen inom bankerna.

Bristen på tidsutrymme för att hantera utökade ansvarsområden är en av de iakttagelser som gjorts i den senaste CFO-studien genomförd av zeb consulting. Under mitten av 2020 har zeb consulting, för tredje gången, studerat hur CFO:er verksamma i den finansiella sektorn kan lyckas med strategiskt värdeskapande, trots ett aldrig sinande fokus på kostnadskontroll och begränsade budgetar. Över 60 CFO:er vid europeiska finansiella aktörer har blivit intervjuade i studien.

”Studien visar på att komplexiteten snabbt blir en begränsande faktor, när det kommer till kostnadsbesparingar och skapandet av ytterligare värde inom CFO:ernas ansvarsområden” påpekar Dr. Dirk Holländer, Senior Partner på zeb consulting och medförfattare av studien. ”Endast när CFO:erna lyckas med att handfast både hantera och minska komplexiteten inom sin domän kommer de att kunna lösa målkonflikten och spela en aktiv roll i att forma företagets framtid.”

Mer specifikt visar studien på att de flesta CFO:er för närvarande inte har möjlighet att ägna tid åt strategisk utveckling i den mån det är nödvändigt. Över 60% av de tillfrågade svarar att de inte är tillräckligt involverade i företagets strategiska process, samtidigt som en lika stor andel svarar att förberedning av mestadels standardiserad extern rapportering är deras mest tidskrävande uppgift. Trots att CFO:erna uppger att de vill lägga mer tid på strategiska åtaganden, allokeras fortfarande majoriteten av tiden vid den dagliga operationella verksamheten till traditionella finansavdelningsuppgifter. Mindre än 40 % av respondenterna i studien svarar att dataanalys förnärvarande är del av deras domän, medan resterande tre-fjärdedelar ser detta som en uppgift som kommer att vara en väsentlig del av deras arbetsuppgifter inom de kommande fem åren.

Volker Abel, Senior Manager på zeb och medförfattare av studien förklarar: ”För att i realiteten kunna ta sig an de nya uppgifterna behöver CFO:erna öka produktiviteten inom de traditionella uppgifterna, eftersom det inte är troligt att dessa uppgifters betydelse kommer att minska. En central faktor för att möjliggöra ökad produktivitet är användandet av nya teknologier, som till viss del redan används inom andra sektorer.”

Mot denna bakgrund är de tillfrågade CFO:erna väl medvetna om potentiella optimeringsmöjligheter. 29% förväntar sig att ny teknolog inom analysområdet (artificiell intelligens och data-lakes) kommer att leda till betydande förbättringar avseende utförande. Samtidigt svarar nästan hälften av deltagarna i studien att avsaknaden av förståelse för nya teknologiers potential, pressade resurser och tidsbrist är bland de främsta utmaningarna när det kommer till digitalisering av deras uppgifter som CFO.

Inom ramen för studien anser CFO:erna molnberäkningar och blockchain-tekniken vara de minst lovande alternativen för innovation inom deras avdelningar, även om use-casen för molnbaserade tjänster erbjuder betydande fördelar. Enligt författarna till studien innebär implementeringsgapet för innovativ teknik att potentialen för prestationsoptimering för en bank är betydande, särskilt genom förenklade, standardiserade och automatiserade processer.

Dirk Holländer sammanfattar: ”Resultaten av vår studie visar att det finns betydande potential för förbättringar avseende ansvarsområdena för en banks CFO. De flesta involverade är medvetna om denna potential och det har under en längre tid varit en motivationsfaktor för fortlöpande optimering. Den största utmaningen för de ansvariga är, med anledning av deras verksamhetsområdes ofta sammanflätade och komplexa miljö, att finna varifrån förbättringsarbetet skall ta sin start. Det finns framgångsrika exempel som kan påvisa hur man på ett bra sätt kan hantera det ökande antalet uppgifter och samtidigt göra ett bra jobb.”

Är ni intresserade av att veta mer, kan ni ta del av studien via länken nedan:

https://zeb-consulting.com/en-DE/the-european-cfo-in-financial-services

Om ni önskar diskutera studien vidare är ni välkomna att kontakta oss.

 

Steffen Jung

Senior Manager

Steffen.Jung@zeb-consulting.com

Mobilnr 08 527 43 366

 

Sebastian Müller

Manager

Sebastian.Mueller@zeb.com

Mobilnr +49 15146150104

 

 

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm